Skip to Content

Отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Завеждащ отдел: проф. д.б.н. Бойко Георгиев

Секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"
Завеждащ-секция: проф. д-р Влада Пенева

ИГ "Нематология"
проф. д-р Влада Пенева (ръководител на ИГ)
доц. д-р Стела Лазарова
гл. ас. д-р Милка Елшишка
биолог Александър Младенов
докторант Стела Дипчикова
биолог Елена Здравкова

ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни"
доц. д-р Драган Чобанов (ръководител на ИГ)
проф. д-р Любомир Пенев
доц. д-р Христо Делчев (извънщатен)
доц. д-р Ивайло Дедов
доц. д-р Тошко Любомиров
доц. д-р Владимир Сакалян
гл. ас. д-р Вера Антонова
гл. ас. д-р Мария Наумова
гл. ас. д-р Боян Вагалински
гл. ас. д-р Ивайло Тодоров
гл. ас. д-р Теодора Теофилова
гл. ас. д-р Боян Златков
ас. д-р Симеон Борисов
биолог Георги Христов

ИГ "Химична екология на насекомите"
доц. д-р Теодора Тошова (ръководител на ИГ)
проф. д.б.н. Митко Събчев (извънщатен)

ИГ "Цитотаксономия и еволюция"
проф. д-р Снежана Грозева (ръководител на ИГ)
проф. д.б.н. Параскева Михайлова (извънщатен)
доц. д-р Юлия Илкова
гл. ас. д-р Десислава Стоянова
биолог Мария Кочева

ИГ "Протозоология"
доц. д-р Милчо Тодоров (ръководител на ИГ)
акад. проф. д.б.н. Васил Големански (извънщатен)
проф. д-р Даниела Пиларска
доц. д-р Данаил Таков
ас. докторант Никола Бънков
мед. лаборант Елена Цветанска-Николова

Секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни"
Завеждащ-секция: доц. д-р Борис Николов

ИГ "Териология"
доц. д-р Ценка Часовникарова (ръководител на ИГ)
гл. ас. д-р Атидже Ахмед
гл. ас. д-р Албена Власева
гл. ас. д-р Милена Господинова
биолог Владимир Тодоров
биолог Калина Вълчинкова
биолог Николета Стоянова
биолог Благовеста Димитрова
проф. д.б.н. Петър Генов (извънщатен)
доц. д-р Наско Атанасов (извънщатен)
проф. д.б.н. Георги Марков (извънщатен)

ИГ "Българска орнитоцентрала"
доц. д-р Борис Николов (ръководител на ИГ)
ас. Марта Димитрова
докторант Лиляна Василева
докторант Радослав Станчев
биолог Кристина Панова

Секция "Биоразнообразие и екология на паразитите"
Завеждащ-секция: проф. д.б.н. Бойко Георгиев

ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите"
доц. д-р Гергана Василева (ръководител на ИГ)
проф. д.б.н. Бойко Георгиев
проф. д-р Анета Костадинова
доц. д-р Ясен Мутафчиев (извънщатен)
гл. ас. д-р Георги Атанасов
ас. Нина Ванчева
биолог д-р Борислав Стоянов
биолог Яна Димитрова
биолог д-р Симона Георгиева
биолог Веселин Гьонов

ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"
проф. д-р Георги Радославов (ръководител на ИГ)
проф. д-р Петър Христов
биолог д-р Бойко Неов

ИГ "Ултраструктура на паразитите"
доц. д-р Катя Георгиева (ръководител на ИГ)
проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (извънщатен)
доц. д-р Анета Йонева
лаборант Даниела Челебиева

ИГ "Кръвни паразити на птици"
проф. д-р Павел Зехтинджиев (ръководител на ИГ)
доц. д-р Михаела Илиева
доц. д-р Димитър Димитров
гл. ас. д-р Анелия Бобева
гл. ас. д-р Мартин Маринов
биолог Мартин Георгиев