Skip to Content

Отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Завеждащ отдел: доц. д-р Борис Николов

Секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"
Завеждащ-секция: проф. д-р Драган Чобанов

ИГ "Нематология"
доц. д-р Стела Лазарова (ръководител на ИГ)
проф. д-р Влада Пенева
гл. ас. д-р Милка Елшишка
биолог Александър Младенов
ас. Стела Дипчикова

ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни"
проф. д-р Драган Чобанов (ръководител на ИГ)
проф. д-р Любомир Пенев
доц. д-р Христо Делчев (извънщатен)
доц. д-р Ивайло Дедов
доц. д-р Тошко Любомиров
доц. д-р Владимир Сакалян
доц. д-р Мария Наумова
доц. д-р Боян Вагалински
доц. д-р Теодора Тошова
гл. ас. д-р Вера Антонова
гл. ас. д-р Ивайло Тодоров
гл. ас. д-р Теодора Теофилова
гл. ас. д-р Боян Златков
гл. ас. д-р Симеон Борисов
докторант Теодор Трифонов
докторант Нефели Котица
биолог Георги Христов

ИГ "Цитотаксономия и еволюция"
проф. д-р Снежана Грозева (ръководител на ИГ)
проф. д.б.н. Параскева Михайлова (извънщатен)
доц. д-р Юлия Илкова
гл. ас. д-р Десислава Стоянова
биолог Мария Кочева
биолог Таня Каракичева

ИГ "Протозоология"
доц. д-р Данаил Таков (ръководител на ИГ)
проф. д-р Милчо Тодоров
акад. проф. д.б.н. Васил Големански (извънщатен)
проф. д-р Даниела Пиларска
ас. д-р Никола Бънков
мед. лаборант Елена Цветанска-Николова

Секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни"
Завеждащ-секция: доц. д-р Борис Николов

ИГ "Териология"
доц. д-р Ценка Часовникарова (ръководител на ИГ)
гл. ас. д-р Атидже Ахмед
гл. ас. д-р Албена Власева
гл. ас. д-р Милена Господинова
биолог д-р Владимир Тодоров
ас. д-р Николай Долапчиев
биолог Николета Стоянова
проф. д.б.н. Петър Генов (извънщатен)
доц. д-р Наско Атанасов (извънщатен)
проф. д.б.н. Георги Марков (извънщатен)

ИГ "Българска орнитоцентрала"
доц. д-р Борис Николов (ръководител на ИГ)
ас. Марта Димитрова
ас. Лиляна Василева
докторант Кристина Панова

Секция "Биоразнообразие и екология на паразитите"
Завеждащ-секция: проф. д-р Гергана Василева

ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите"
доц. д-р Ясен Мутафчиев (ръководител на ИГ)
проф. д.б.н. Бойко Георгиев
проф. д-р Анета Костадинова
проф. д-р Гергана Василева
гл. ас. д-р Георги Атанасов
биолог Нина Ванчева
биолог д-р Борислав Стоянов
биолог д-р Яна Димитрова
биолог д-р Симона Георгиева
биолог Веселин Гьонов

ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"
проф. д-р Георги Радославов (ръководител на ИГ)
проф. д-р Петър Христов
гл. ас. д-р Бойко Неов
докторант Недялка Аценова

ИГ "Ултраструктура на паразитите"
доц. д-р Катя Георгиева (ръководител на ИГ)
проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (извънщатен)
доц. д-р Анета Йонева

ИГ "Кръвни паразити на птици"
проф. д-р Павел Зехтинджиев (ръководител на ИГ)
доц. д-р Михаела Илиева
доц. д-р Димитър Димитров
гл. ас. д-р Анелия Бобева
гл. ас. д-р Мартин Маринов
техник компютърни системи, Николай Йорданов