Skip to Content

Проекти, финансирани по Оперативни програми

2018-2023 г.: Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА) (BG05M2OP001-1.002-0008-C01). Финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ИБЕИ-БАН: доц. д-р Десислава Димитрова.
 
2014-2015 г.: Актуализиране на план за управление на поддържан резерват "Сребърна" и разработване на план за управление на защитена местност "Пеликаните", включително и всички необходими геодезически заснемания. Финансиран по ОПОС (ОПОС-20-УПРР/17.04.2). Координатор от ИБЕИ: доц. д-р Л. Пехливанов. Партньори: "СТРОИТЕЛ" ООД, "ДАЯ РАЙЗИНГ" ЕООД, "ЙОАНА 05" ЕООД.

2014-2015 г.: Актуализиране на ПУ на НП Рила и изработване на ПУ на резерват Риломанастирска гора. Финансиран от ОПОС - МОСВ. Координатор от ИБЕИ: доц. д-р А. Ганева.
 
2013-2014 г.: Характеризиране на водните нива и значението на промените им за екологията на р. Дунав посредством времево-зависими анализи и квантилна регресия. Финансиран по "ОП ""Човешки ресурси" (договор No. BG051PO001-3.3.05-0001, "Наука и бизнес", индивидуална задача по  Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични комплекси и инфраструктури, Д02-858/10.10.2013 г., Индекс: МУ-13-06/2013). Участник от ИБЕИ: ас. В. Евтимова. Партьор: Отдел по Биостатистика, Каролинска институт, Стокхолм, Швеция.
 
2013 г.: Биоинформационен анализ на генетичния полиморфизъм на български и португалски сортове и линии фасул (Phaseolus vulgaris). Финансиран по "ОП ""Човешки ресурси" (договор No. BG051PO001-3.3.05-0001, "Наука и бизнес", индивидуална задача по  Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични комплекси и инфраструктури, Д02-803/23.09.2013 г., Индекс: МУ-12-19/2013). Участник от ИБЕИ: д-р П. Първанова. Партьор: National Institute for Agrarian and Veterinarian Research I. P. (INIAV)  - Oeiras, Португалия.
 
2013 г.: Молекулярен филогенетичен анализ на главнѝ (Ustilaginomycetes) по растения от Cyperaceae и Poaceae. Финансиран по "ОП ""Човешки ресурси" (договор No. BG051PO001-3.3.05-0001, "Наука и бизнес", индивидуална задача по  Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични комплекси и инфраструктури, Д02-844/10.10.13, Индекс МУ-13-06/2013). Участник от ИБЕИ: Т. Денчев. Партьор: DAFF, Brisbane, Queensland, Australia.
 
2013 г.: Растителни и климатични промени през късния миоцен (меот) в Югозападна България по палинологични данни от Санданския басейн. Финансиран от МОМН, ОП "Човешки ресурси" (договор No. BG051PO001-3.3.05-0001, "Наука и бизнес"). Ръководител: проф. дбн Д. Иванов.
 
2013 г.: Оценка на екологичия статус на Алдомировско блато, в. т.ч. и на състоянието на рибната фауна и изготвяне и съгласуване на двугодишен зарибителен план. Финансиран по ОП "Околна следа" и Тинко-консулт ЕООД. Участник от ИБЕИ: доц. д-р Л. Пехливанов.
 
04-10.2013: Изследване за установяване на нивото на замърсяване на река Дунав с тежки метали и с органични продукти (Д-62/18.04.2013). Финансиран от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните (проект BG0713EFF-514-220262), с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана от Европейския фонд по рибарство на ЕС "Инвестиране в устойчиво рибарство. Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов.
 
2011-2013: Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 1. Финансиран от ОП "Околна среда 2007-2013", Приоритетна ос 3 "BG161PO005/09/31/01/08 - Развитие на мрежата Натура 2000". Изпълнител: Консорциум Натура - България. Ръководител: В. Димитрова.
 
2009-2011: Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда. Финансиране: МОМН и Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси - 2007-2013" (BG 051 PO001-3.3.04/41) (интернет-страница на проекта). Партньори: НПНМ-БАН, БФ, СУ. Ръководител: доц. д-р М. Тодоров.