Skip to Content

Проекти с бюджетна субсидия

2017-2019 г.: ANIDIV 3 - Популационна структура, видово разнообразие и съобщества на животни в естествени и повлияни екосистеми. Ръководител: проф. дбн Б. Георгиев. Координатор: гл.ас. д-р В. Сакалян.
 
2014-2017 г.: Изследване на флората и растителността: разнообразие, разпространение, биосистематика, динамика и консервационна значимост. Етап IІ. Координатор: проф. д-р С. Банчева
 
2014-2017 г.: Таксономия, опазване и устойчиво използване на гъбите. Eтап II. Ръководител: проф. д-р Ц. Денчев.
 
2014-2017 г.: Растителни ресурси: изследване, опазване и устойчиво ползване на полезни и консервационно знечими растителни видове от дивата и култигенна флора. Етап 2. Координатор: доц. д-р М. Станилова.
 
2014-2017 г.: Изменения в състава, структурата и функционирането на сладководни и морски екосистеми, повлияни в различна степен от човешката дейност. Ръководител: проф. д-р Й. Узунов.
 
2014-2017 г.: Състав и структура на неозойската флора на България: палеоекологичен анализ и основни етапи в развитието. Етап II. Ръководител: доц. д-р В. Бозуков.
 
2014-2020 г.: Ловният сокол (Falco cherrug): изследване и опазване. Ръководител: ас. Д. Рагьов. Партньори: ФПС Зелени Балкани, Спация Уайлдлайф ЕООД, Дирекция на НП Централен Балкан.
 
2014-2016: Грант "Македония" - Флористично и таксономично изследване на избрани родове от семейства Lamiaceae и Asteraceae в пограничните райони на Република Македония и Република България. Финансиране: БАН. Координатор: проф. д-р С. Банчева.
 
2014-2016 г.: Екологичен и генетичен риск: методи за оценка и стратегии за преодоляване. Ръководител: проф. д-р С. Чанкова.
 
2014-2016 г.: Оценка на екосистемни услуги в моделни територии. Ръководител: д-р С. Братанова-Дончева.

2014-2016 г.: Екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми. Ръководител: проф. д-р Г. Даскалов.

2014-2016 г.: Трофична структура на езерни и речни хидрозооценози под антропогенен натиск и въздействие – етап 2. Ръководител: доц. д-р Е. Варадинова.
 
2013-2016 г.: LTER мрежа в България – Мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания в България. Ръководител: гл.ас. д-р С. Братанова-Дончева.
 
2013-2016: Структурно и функционално разнообразие на бактериални съобщества от черноморската крайбрежна зона, подложени на антропогенно въздействие. Ръководител: гл. ас. д-р Н. Тодорова.
 
2012-2016: Приложение на индикативните параметри на съобщества от риби и безгръбначни животни за оценка на антропогенните въздействия върху повърхностни водни тела. Партньор: Институт по биология, Букурещ. Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов.
 
2012-2014 г.: Адаптивен потенциал на горски екосистеми към промените на околната среда. Ръководител: д-р С. Братанова-Дончева.
 
2011-2014: Изследване на флората и растителността: разнообразие, разпространение, биосистематика, динамика и консервационна значимост. Етап І. Координатори: доц. д-р С. Банчева и доц. д-р И. Апостолова.
 
2012-2013: Проучване адаптивните способности на горски съобщества на горната горска граница в Пирин планина. Ръководител: ас. Е. Качаунова.
 
2011-2013: Трофична структура на езерни и речни хидрозооценози под антропогенен натиск и въздействие. Ръководител: гл. ас. д-р Е. Варадинова.
 
2011-2013: Популационна екология на бозайниците: Задача 1. Пространствено-времеви изменения на структурата на съобществата от бозайници; Задача 2. Екологична и етологична характеристика на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в моделни колонии. Ръководители: доц. д-р В. Попов и гл. ас. д-р Й. Кошев.
 
2011-2013: Таксономия, опазване и рационално използване на гъбите. Eтап 1. Ръководител: проф. д-р Ц. Денчев.

2011-2013: Състав и структура на неозойската флора на България: палеоекологичен анализ и основни етапи в развитието. Ръководител: проф. дбн Д. Иванов.

2011-2013: Растителни ресурси: изследване, опазване и устойчиво ползване на полезни и консервационно знечими растителни видове от дивата и култигенна флора. Етап 1. Координатори: доц. д-р М. Станилова и доц. д-р Д. Димитрова.

2011-2013: Изучаване на популационната структура, видовото разнообразие и съобществата на животните в естествени и повлияни екосистеми и на факторите, влияещи върху формирането и състоянието им (ANIDIV). Ръководител: проф. Б. Георгиев. Координатор: д-р В. Сакалян.

2011-2013: Екологични и токсикологични изследвания на организми в различна степен повлияни и неповлияни природни местообитания и оценка на риска от появата на нови инвазивни видове. Ръководител: проф. д-р Р. Мечева.