Skip to Content

Проекти, финансирани от други национални фондове и министерства

Проекти, финансирани от други национални фондове, договори с министерства и ведомства

 
2020-2022: Насърчаване на капацитета за изследване на растителното биоразнообразие в България чрез научни постижения в ДНК баркодирането и метабаркодирането. Финансиране: МОН чрез Националната програма „Европейски научни мрежи". Ръководител: гл. ас. Г. Бончев от ИФРГ-БАН, координатор на екипа от ИБЕИ: проф. д-р Светла Банчева
 
2016-2019: Опазване на редки и застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие (В-16-ССТО-010). Финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Партньори: И-т по молекулярна биология - БАН, И-т по физиология на растенията и генетика - БАН. Ръководител: ас. Стоян Стоянов

2016-2018: Създаване и поддържане на палеоботанична колекция към Регионален природонаучен музей – Пловдив. Финансиране: Регионален природонаучен музей - Пловдив. Координатор за ИБЕИ: доц. д-р Владимир Бозуков
 
2017-2018: Осигуряване на данни за 2017 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите (3446/29.09.2017). Финансиране: Изпълнителна агенция по околна среда. Ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 
2016-2017: Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (В-16-ЦДЕН-030), финансиран от МОСВ-ПУДООС. Ръководител: проф. д-р Цветомир Денчев
 
2015 г.: Устойчиво управление на Национален парк Рила; I фаза. Финансиран от МОСВ (No. DIR 5113325-18-116). Ръководител: доц. д-р А. Ганева.
 
2014-2015 г.: Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици. Финансиран от МОСВ - ПУДООС. Ръководител: доц. д-р П. Зехтинджиев.
 
2014-2015 г.: Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води: проучване на дифузни замърсявания, изработване на критерии за оценка, създаване на методология за оценка, изработване на ГИС карта на замърсяванията в повърхностните води. Финансиран от МОСВ (Д 30-112/15.09.2014). Ръководител: Р. Христова. Партньор: ДЗЗД Евроконсулт.
 
2014-2017 г.: Поддържане на палеоботаничната колекция към Регионален исторически музей – Благоевград. Финансиран от Регионален исторически музей - Благоевград. Участник от ИБЕИ: доц. д-р В. Бозуков.
 
2013-2015 г.: Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на рибите. Финансиран от ИАОС - МОСВ (договор No. 2600/30.07.2013). Участници от ИБЕИ: д-р А. Апостолу, д-р М. Павлова, доц. д-р Л. Пехливанов, Б. Велков. Партньори: "ФОРТИС ФАСИЛИТИ" ООД, НПНМ-БАН.
 
2013-2015 г.: Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни (в Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза). Финансиран от ИАОС - МОСВ (договор No. 2601/30.07.2013 г.). Р-тел: д-р Х. Делчев. Партньори: "ФОРТИС ФАСИЛИТИ" ООД, НПНМ-БАН.

2013-2015 г.: Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги. Финансиран от ИАОС - МОСВ (договор No. 2599/30.07.2013). Ръководител: д-р Николай Цанков (НПНМ-БАН). Участници от ИБЕИ: д-р Д. Добрев, д-р Б. Наумов. Партньор: "ФОРТИС ФАСИЛИТИ" ООД.

2013-2015 г.: Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на Sideritis scardica Griseb. (Пирински/ Алиботушки/ Мурсалски чай). Финансиран от МОСВ (ПУДООС, договор No. 473-2013). Ръководител: доц. д-р Л. Евстатиева.

2013-2015 г.: Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби. Финансиран от ИАОС (договор No. 2570/13.06.2013). Ръководител: доц. д-р С. Банчева.
 
2013-2014 г.: Изследване на биологичните елементи за качество (БЕК) и подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на територията на Черноморски басейнов район с цел верифициране на определените референтни условия. Финансиран от МОСВ, Басейнова дирекция "Черноморски басейнов район" (Договор № 234/ 26.06.2013). Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов.
 
2013-2014 г.: Извършване на дейности по опазване и поддържане на популациите на пролетно котенце (Pulsatilla vernalis), жълта тинтява (Gentiana lutea), тис (Taxus baccata) и златовръх (Rhodiola rosea) на територията на природен парк Рилски манастир. Финансиран от ПП "Рилски манастир" и ОП "Околна следа" (DIR 5113326-9-104). Ръководител: проф. дбн Д. Пеев.
 
2012-2013: Размножаване in vitro на родопски крем (Lilium rhodopaeum) и получаване на до хиляда броя нови луковици. Финансиран от Екологична фондация "Родопи". Ръководител: доц. д-р М. Станилова.
 
2012-2013: Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012 г. Финансиране: ИАОС / МОСВ (No. 2364/20.09.2012). Ръководител: гл.ас. д-р Е. Варадинова.
 
2011-2013: Проучване на фармакологичния потенциал от български медицински растения при експериментална остеопороза: таксономични, фитохимични и in vivo/in vitro биомедицински изследвания от род Apium - Обезпеча-ване на теренната и камерална работа по сбор на представителни проби от Apium ssp. от естествени находища и култивирани произходи. Финансиране: Медицинска академия. Партньори: МА, ИОХЦФ-БАН. Ръководител: чл. кор. проф. М. Власковска.
 
2009-2013: Стопански значими находища на 12 вида от род Alchemilla (шапиче) - оценка на запасите и препоръки за рационално използване. Финансиране: ПУДООС, МОСВ (No. 7860). Ръководител: доц. д-р А. Виткова (код 10043).
 
2011-2012: Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011 г. Финансиране: ИАОС / МОСВ (No. 2072/01.08.2011). Ръководител: гл.ас. д-р Е. Варадинова.
 
2011-2012: Създаване на база данни за замърсители от индустриални отпадъци в трансграничен аспект и логическа рамка за решаване на проблема – INWADATA; финансиран от Европейската програма Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme, Договор с МРРБ No. РД 02-29-330/3.10.2011 за ТГС между Република България и Република Сърбия. Ръководител: инж. Р. Христова (брошура на проекта).
 
2009-2011: Разработване на План за действие за опазване на мехуресточашковото сграбиче (Astragalus physocalyx) и неговото местообитание. Финансиране: ПУДООС-МОСВ (7857). Ръководител: ас. С. Стоянов.
 
2009-2011: Предпечатна подготовка на тритомно печатно издание на „Червена книга на Република България: том І Растения и гъби, том ІІ Животни, том ІІІ Природни местообитания, на български и на английски език и инсталиране в Интернет на Червената книга за свободен достъп. Финансиране: ПУДООС-МОСВ. Ръководител: проф. д-р В. Бисерков.