Skip to Content

Национална научна програма "Храни"

Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот"


ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

ФИНАНСИРАНE: Министерство на образованието и науката (МОН)

СРОК НА ПРОГРАМАТА: декември 2021 година
 
ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Аграрен университет - Пловдив
 
ПАРТНЬОРИ:
Българска академия на науките
Селскостопанска академия
Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Факултет по химия и фармация, Биологически факултет)
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Тракийски университет - Стара Загора
 

Работни пакети и задачи с участието на ИБЕИ-БАН

КОМПОНЕНТ 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи

Работен пакет 1.2. Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги
Ръководител на РП: доц. дн Нели Грозева (Тракийски Университет, Стара Загора)
Участници от ИБЕИ: проф. д-р Ива Апостолова, доц. д-р Михаела Недялкова, докторант Ясен Стоянов, доц. Стела Лазарова, ас. Людмила Лозанова, биол. Александър Младенов, докторант Ясен Стоянов; проф. Влада Пенева – консултант

- Подзадача 1.2 "Комплексна инвентаризация на биоразнообразието на различни таксономични нива в селскостопански площи, ЕНП и природни местообитания"
Ръководител: проф. д-р Ива Апостолова

Работен пакет 1.3. Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи
Ръководител на РП: доц. д-р Анелия Янчева (Агробиоинститут, ССА)
Координатор от ИБЕИ: доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова
 

КОМПОНЕНТ 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи

Работен пакет 2.1. Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление
Ръководител на РП: проф. дбн Иван Атанасов (Агробиоинститут, ССА)
Участници от ИБЕИ: проф. д-р Вълко Бисерков, проф. д-р Страхил Берков, доц. д-р Марина Станилова, доц. д-р Милена Николова, гл. ас. д-р Ива Дойчева, гл. ас. д-р Ина Анева, гл. ас. д-р Малина Делчева, докторант Владимир Илинкин

- Подзадача РП 2.1.3-1. "Разработване на модел за контролирано биологично отглеждане на ценни видове лечебни растения от семейство Lamiaceae (Sideritis scardica Griseb., Micromeria dalmatica Benth. и Thymus longedentatus (Degen & Urum.) Ronniger)"
Ръководител: гл. ас. д-р Ина Анева

- Подзадача РП 2.1... "Проучване антивирусния инхибиращ ефект на екстракт от медицинското растение левзея (Leuzea carthamoides Wild DC.) върху растителни вируси – патогени  за зеленчукови, украсни и ароматни култури".
Ръководител: доц. д-р Милена Николова


Работен пакет 2.3. Осигуряване растителното здраве и безопасността на растителната продукция
Ръководител на РП: доц. д-р. Стефка Атанасова (Тракийски Университет, Стара Загора)
Участници от ИБЕИ: проф. д-р Даниела Пиларска, доц. д-р. Милена Николова, доц. д-р. Теодора Тошова, доц. д-р. Данаил Таков, доц. д-р Марина Станилова, гл. ас. д-р. Ивайло Тодоров, гл. ас. д-р. Ина Анева

- Подзадача РП 2.3.3-3 "Разработване на нов биопрепарат за растителна защита, на основата на биологично активни вещества от групата на пиретрините"
Ръководител: доц. д-р Марина Станилова

- Подзадача РП 2.3... "Изпитване на растителни екстракти, които имат въздействие върху растежа и развитието на фитопатогенни гъби с широк кръг гостоприемници, при надлежащи предимно към видовете Alternaria, Botrytis, Phytophthora и Fusarium"
Ръководител: доц. д-р. Милена Николова
 
 

За повече информация посетете интернет-сайта на програмата (линк)