Skip to Content

Проекти, финансирани от национални фирми

 
2014-2017 г.: Обследване за екологичното състояние на водни тела – водоприемници на отпадни води от ПСБ-Карнобат (р. Мочурица, под Карнобат) и ПСБ-Стара Загора (р. Сютлийка/Азмака). Финансиран от ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (No. 20140090000/20.11.). Ръководител: проф. д-р Й. Узунов.
 
2015 г.: Събиране на биологични проби и утаечни материали от реки и езера на територията на България за анализ на съдържанието на химически замърсители в тъкани на риби, дънни безгръбначни и седименти. Финансиран от Консорциум "АКВА-ЕНВ". Участник от ИБЕИ: доц. д-р А. Апостолу.
 
2016-2019: Размножаване и култивиране на лечебния вид Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae (гол сладник). Финансиране: Биопрограма ЕАД. Ръководител: доц. д-р Марина Станилова
 
2015-2017: Изграждане на сектор "Хидропонни култури" и тестване на хидропонни системи. Финансиране: "ОЕМ ЕУ" ЕООД. Ръководител: доц. д-р Марина Станилова
 
2015-2016 г.: Установяване на икономическия ефект от електрическите огради (електро-пастири) за запазване на теренните складове (хранилища) за храна (фуражи) и дивечовите ниви от нападенията на мечката, благородния елен, дивата свиня и сърната на територията на ТП ДЛС "Чепино". Финансиран от ДЛС "Чепино", Ръководител: проф. П. Генов. Партньори: ISC-CNR, Italy Stefano Focardi, Federico Morimando, Sonia Lombardi, Simone Caprioti.

2015-2016 г.: Проучване на ролята на вълка и мечката, анализ на данните от наблюденията и фотокапаните за установяване възрастовата и полова структура на стадата на благородния елен, сърната, муфлона и дивата свиня, с цел правилното стопансване на дивечовите запаси в Държавно ловно стопанство "Широка поляна". Финансиран от ДЛС "Широка поляна". Ръководител: проф. П. Генов.
 
2015-2016 г.: Използване на фотокапаните за определяне половата и възрастова структура и числеността на дивата свиня, благородния елен, сърната и муфлона в оградите на Държавните ловни стопанства "Витошко-Студена", "Дикчан", "Осогово" и "Огняново" и ДГС "Места". Финансиран от ЮЗДП Благоевград. Координатор от ИБЕИ: д-р А. Ахмед. Партньор: "Балкани".
 
2014-2015 г.: Размножаване in vitro на Valeriana officinalis L. (лечебна дилянка) и получаване на 200 до 400 броя нови растения. Финансиран от "Биопрограма" ЕАД. Ръководител: доц. д-р М. Станилова.
 
2011-2014 г.: Мониторинг върху миграцията на реещите птици в района на област Добрич, Североизточна България. Финансиране: "Енертраг Балкан" ЕООД. Ръководител: Н. Караиванов.
 
2010-2014 г.: Теренни изследвания върху орнитофауната в област Силистра през 2010 г. Финансиран от "Ей & Ес Гео Енерджи - 2" ЕООД. Ръководител: Н. Караиванов.
 
2013 г.: Потенциал на района на Златишко-Пирдопското поле за реализиране на консервационни проекти  за опазване на биоразнообразието. Финансиран от фирма Аурубис. Ръководител: проф. д-р В. Бисерков.
 
2010-2013 г.: Оценка на качествени и количествени показатели в организма на дребни бозайници от райони с различно антропогенно въздействие в България и Мексико. Задача: „Вариантно изследване влиянието на клиноптилолитов сорбент (KLS– 10 В/M) и олово в условията на еко-токсикологичен експеримент с лабораторни бели мишки. Финансиране: "Минералагро З" ООД, Хасково. Партньор: Автономен университет на Нуево Леон, гр.Монтерей, Мексико. Ръководител: гл. ас. д-р М. Недялкова.
 
2011 г.: Eдногодишен мониторинг на орнитофауната и прилепната фауна на терена на инвестиционно предложение ВЕП "Веслец" в землището на селата: Горна Бешовица, Цаконица, община Мездра и Камено поле, община Роман. Финансиране: "Иван Тихов" Сливен. Ръководител: доц. д-р Н. Чипев.
 
2011 г.: Eдногодишен мониторинг на орнитофауната и прилепната фауна на терена на инвестиционно предложение ВЕП "Бяла" в землището на селата: Гаврилово, Молко Чочовени, Голямо Чочовени, Бяла и Целиминово, община Сливен. Финансиране: "Иван Тихов" Сливен. Ръководител: доц. д-р Н. Чипев.

2010-2011 г.: Изследване на биологията и екологията на дивия заек (Lepus europeus Pallas) с оглед възстановяване на запасите и ролята на вида в ловното стопанство на България. Финансиране: НЛРС - СЛРБ (055/14.06.2010). Партньори: ЛТУ, ННИСЛСББД, ИГ-БАН. Ръководител: проф. П. Генов.

2010-2011 г.: Едногодишен мониторинг на прилепите на терена на инвестиционно предложение Ветроенергиен парк "Нейково". Финансиране: Ветроенергиен парк "Нейково". Ръководител: доц. д-р И. Пандурски.