Skip to Content

Национална научна програма "Околна среда"

Национална научна програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия"

 
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2018 –2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България.

ФИНАНСИРАНE: Министерство на образованието и науката (МОН)

ПАРТНЬОРИ:

Българска академия на науките (БАН)
Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ)
Селскостопанска академия (ССА)
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (МГУ)
Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)
Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Технически университет – София (ТУ)
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
 

Работни пакети и задачи с участието на ИБЕИ-БАН

РАБОТЕН ПАКЕТ I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и подземни)

 
Задача I.3.1. Формиране и качество на повърхностите води в страната

Задача I.3.2. Формиране и качество на подземните води в страната

Задача I.3.3. Методи за определяне на качеството на водните ресурси

Задача I.3.4. Пилотни изследвания в избран водосборен басейн и за обекти с различни природни и антропогенни условия за формиране на качеството на водите

Задача I.3.5. Управление, координация и съвместни дейности с други работни пакети по програмата
 

РАБОТЕН ПАКЕТ I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за планетата

 
Задача 1.6.7. "Екстремни климатични промени и критични събития в сухоземните екосистеми през палеогена и неогена (65–2 млн. г.)"
Ръководител: чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов

Задача 1.6.11. "Промените в растителността на територията на България през късния плейстоцен и холоцен – ключ за прогнозиране на измененията на екосистемите при климатични промени и антропогенен натиск"
Ръководител: чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов
 

РАБОТЕН ПАКЕТ I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда

 
Задача I.7.1. "Промени в природните местообитания в резултат на климатични и антропогенни въздействия"
 
- Подзадача I.7.1-1. "Дистанционни методи при управление на уязвими природни местообитания. Ръководител: доц. д-р Анна Ганева
 
- Подзадача I.7.1-3. "Комплексна оценка на уязвими растителни съобщества, изложени на риск от климатични и други промени"
Ръководител: проф. д-р Ива Апостолова
 
 
Задача I.7.2. "Промени в числеността и размера на популациите на видове от флората, фауната и микотата, чувствителни към климатични промени"
 
- Подзадача I.7.2-1 "Проектиране, изграждане и попълване на база-данни за проследяване на промени в популации на чувствителни към климатични промени видове гъби в местообитание 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища"
Ръководител: проф. д-р Цветомир Денчев
 
- Подзадача I.7.2-2. "Проучване на въздействието на климатичните промени върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и благоприятна жизнена среда"
Ръководител: проф. д-р Светлана Банчева
 
- Подзадача I.7.2-3. "Моделни оценки на измененията в състоянието на ключови застрашени видове животни на територията на България в условията на климатични промени,  техните взаимодействия с локалните човешки дейности и оценка на мрежата от защитени територии в този аспект". Ръководител: проф. д-р Васил Попов
 
Задача I.7.3. "Разработване на Национална система за ранно откриване и предупреждение за инвазивни чужди видове"
Ръководител: ас. Владимир Владимиров
 
 
Задача I.7.4. "Състояние на биологичните ресурси в условията на променяща се околна среда"
 
- Подзадача I.7.4-1. "Създаване на база-данни за гъбни ресурси, уязвими към климатични промени"
Ръководител: проф. д-р Цветомир Денчев

- Подзадача I.7.4-2. "Динамика на ресурсите от лечебни растения уязвими към климатичните промени"
Ръководител: гл. ас. д-р Ина Анева
 
- Подзадача I.7.4.-3. "Влияние на глобалните климатични промени върху ресурсни видове риби в речни екосистеми, обект на хидроморфологичен натиск". Ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов

- Подзадача I.7.4-4. "Местното растително разнообразие и традиционното знание като основа за оценка на влиянието на климатичните промени и адаптиране към тях"
Ръководител: доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова
 
 
Задача I.7.7. "Растителните инвазивни видове като ресурс на ценни биологично активни вещества". Ръководител: гл. ас. д-р Теодора Тодорова
 

Задача I.7.8. "Създаване и тестване с теренни данни на пространснтвена база данни за биоразнообразие и екосистеми". Ръководител: проф. д-р Бойко Георгиев
 

За повече информация посетете интернет-сайта на програмата (линк).