Skip to Content

Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания" (МОН)

2023-2026: Молекулярен инструмент за идентификация на паразитни червеи на птици от естествени екосистеми - разработка и апробация (HELMCODE). Ръководител: доц. д-р Ясен Мутафчиев
 
2022-2025: Биоразнообразие на целеви групи насекоми (Coleoptera, Hymenoptera и Lepidoptera) и техните патогени от различни местообитания в България (КП-06-Н51/1). Ръководител: доц. д-р Теодора Тошова.

2022-2025: Мониторинг на ефектите от глобалните климатични промени, чрез качествен и количествен анализ на моделни групи животни в избрани коридори за проникване на топлолюбива фауна в България (КП-06-Н61/6). Ръководител: доц. д-р Мария Наумова.

2022-2025: Влияние на някои основни климатични фактори върху консервационно значими видове гущери от семейство Lacertidae в България в контекста на глобални климатични промени (КП-06-М61/4). Ръководител: гл. ас. д-р Емилия Вачева.

2022-2025: Завръщане или инвазия? Проучване на разпространението и екологични особености на бобъра (Castor fiber) в България след повече от 150 г отсъствие (КП-06-М61/1). Ръководител: гл. ас. д-р Мария Качамакова.
 
2022-2023: Опазване на сладководните миди на Балканския полуостров (КП-06-COST-9). Ръководител: проф. д-р Милчо Тодоров.
 
2022-2023: Phytologia Balcanica (2023). Финансиран по конкурс за научна периодика. Ръководител: чл.-кор. дбн Димитър Иванов.

2021-2024: Фундаментални екосистемни изследвания за подготовка на социо-екологична изследователска платформа „Долината на розите“ като част от Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (eLTER) (КП-06-Н56/1). Партньор: Тракийски университет - Стара Загора. Ръководител: доц. д-р Светлана Братанова-Дончева

2021-2024: Интеграция на ДНК баркодиране и метабаркодиране от околна среда за оценка безопасността и качеството на български пчелни продукти. Идентификация на актуални заболявания по пчелите и определяне на флористичния състав на цветния прашец (КП-06-Н56/11). Партньор: Институт по животновъдни науки – Костинброд. Ръководител: проф. д-р Петър Христов.

2021-2024: Разкриване на видови граници при видови комплекси паразитни гъби по растенията чрез прилагане на интегративен подход – на примера на гъби от разредите Ustilaginales и Microbotryales (№ КП-06-Н51/10). Ръководител: доц. д-р Теодор Денчев.

2021-2024: Генетична структура на популациите на български местни породи овце. Изясняване на произхода, филогенезата, одомашняването и уникалност (КП-06-Н51/16). Ръководител: проф. д-р Георги Радославов.
 
2021-2024: Комплексни генетични и етологични изследвания за дългосрочно in situ и ex situ опазване на кафявата мечка, Ursus arctos (КП-06-ПН51/6). Водеща организация: СУ "Св. К. Охридски". Координатор за ИБЕИ: д-р Владимир Тодоров.
 
2021-2023: Оценка на хранителния спектър на сребристата булка (Pluvialis squatarola) чрез ДНК метабаркодинг във връзка с хранителните предпочитания на вида и опаразитяването с вътрешни паразити (хелминти) по време на пролетна и есенна миграция по българско черноморско крайбрежие (КП-06-М51/3). Ръководител: гл. ас. д-р Стефания Клайн.
 
2021-2023: Видообразуване в динамична среда. Сравнително филогеографско изследване върху сухоземната фауна в Източното Средиземноморие (КП-06-М51/2). Ръководител: гл. ас. д-р Симеон Борисов.
 
2021-2023: Интердисциплинарен подход за оценка на риска от пестициди върху моделни видове земноводни (КП-06-КОСТ/2). Ръководител: доц. д-р Симеон Луканов.
 
2020-2023: Кристалохимична и структурна характеристика на модифициран природен клиноптилолит и корелация между сорбционните му свойства, йонообменния капацитет за тежки метали и биологичния отговор in vivo и in vitro (КП-06-ПН44/7). Партньор: ИМК - БАН. Ръководител: доц. д-р Михаела Недялкова.
 
2019-2023 г.: Оценка на състоянието на застрашени тревисти местообитания в България чрез популационно-генетично изследване на моделни групи насекоми (КП-06-Н31/13). Ръководител: доц. д-р Драган Чобанов.
 
2020-2023 г.: Ролята на пещеролюбивите видове прилепи в България като вектори и резервоар на европейски вируси на бяс (КП-06-Н31/14). Ръководител: гл. ас. д-р Хелиана Дундарова.
 
2019-2023: Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични реликтни иглолистни съобщества в България в условията на променящ се климат (КП-06-Н36/13). Партньори: Институт за гората, БАН Национален природонаучен музей, БАН Софийски университет "Климент Охридски". Ръководител: проф. д-р Цветомир Денчев.
 
2019-2023: Нови биологични подходи за ограничаване на инфекциозна патология при риби със значение за аквакултурите чрез използване на пробиотици и техни постметаболити (КП-06-Н 36/4). Партьор: Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. Ръководител: гл. ас. д-р Георги Атанасов.
 
2019-2023: Биологични активности на български розови масла и подход към валоризация на отпадъците, получени от производството им (КП-06-Н36/17). Водеща организация: Институт по микробиология "Стефан Ангелов"-БАН. Координатор за ИБЕИ: доц. д-р Габриеле Йовчев.
 
2018-2023 г.: GLORIA – Bulgaria – Разнообразието на алпийските растения в България под въздействието на климатичните промени: инсталиране на GLORIA-места за дългосрочен мониторинг и оценка на риска от загуба на биоразнообразие (КП-06-Н21/16). Ръководител: доц. д-р Анна Ганева.
 
2018-2023 г.: Структура на ледниковите рефугиуми на Балканския полуостров и в България – анализ на модела на родовете Tilia и Ulmus (КП-06-Н26/4) (линк). Базова организация: Лесотехнически университет. Координатор за ИБЕИ: гл. ас. д-р Ина Анева.
 
2019-2022 г.: Сценарии за управление на горите за опазване на растителното и гъбно разнообразие в условията на климатични промени (MFORDIV). Ръководител: проф. д-р Цветан Златанов.
 
2019-2022 г.: Комбиниран подход за изясняване на филогенетичните взаимоотношения, разпространението и биологичните особености при близкородствени опашати и безопашати земноводни в България. Ръководител: гл. ас. д-р Симеон Луканов.
 
2019-2022 г.: Полов отбор при пеперудите: механизми на копулация и функционална морфология на копулационните органи (Insecta: Lepidoptera). Ръководител: гл. ас. д-р Боян Златков.
 
2019-2021 г.: Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука: Подходи за изпълнение на гражданската наука за чуждите видове, управление на данните и стандарти (КП-06-COST-13). Ръководител: д-р Теодора Тричкова.
 
2019-2021 г.: Еволюционни аспекти на репродуктивната биология и цитогенетика при хемиптероидни насекоми (Hemiptera) (линк). ФНИ, конкурс България-Русия 2018-2019. Партньор: ЗИН-РАН. Координатор от българска страна: проф. д-р Снежана Грозева.
 
2019-2021 г.: Закономерности на формирането на разнообразието и еволюция на асоциациите "паразит-гостоприемник" на избрани моделни групи хименолепидидни цестоди от дребни бозайници от Северна Палеарктика – интегративен подход (КП-06-РУСИЯ-6).  ФНИ, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Русия 2018-2019 г. Партньор: Институт по систематика и екология на животните, РАН (Сибирско отделение). Координатор от българска страна: проф. дбн Бойко Георгиев.
 
2018-2021 г.: Репродуктивен потенциал, метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит - научна основа за тяхното отглеждане в култура (КП-06-Н26/6 от 13.12.2018 г.) (линк). Партньор: Аграрен Университет – Пловдив. Ръководител: доц. д-р Елина Янкова-Цветкова.

2018-2021 г.: Тракийските могили – горещи точки на биоразнообразието и острови за опазване на естествена флора и растителност (линк). Ръководител: проф. д-р Ива Апостолова.

2018-2021 г.: Видове-двойници в българската флора - разграничаване на видовете в комплекса Aneura pinguis (Marchantiophyta) чрез молекулярно генетични маркери. Ръководител: доц. д-р Райна Начева.

2018-2021 г.: Изследване на феромонната комуникация при пепелянката (Vipera ammodytes) и нейната роля в поведението на вида. Ръководител: доц. д-р Борислав Наумов.

2018-2021 г.: Сравнителни популационно-генетични изследвания на древни и съвременни социално и исторически значими животни от България. Партньор: Национален природонаучен музей-БАН. Ръководител: доц. д-р Георги Радославов.

2018-2021 г.: Сравнителни популационно-генетични изследвания на български породи овце. Ръководител: доц. д-р Георги Радославов.
 
2018-2020: Състояние на покой при Saccharomyces cerevisiae – модел за изследване на токсикологичен и стресов отговор. Партньори: СУ "Св. Климент Охридски", Институт по Органична химия с Център по фитохимия. Координатор за ИБЕИ: проф. д-р Стефка Чанкова.

2018-2020 г.: Chelidonium majus – фиторемедиационни възможности и проследяване на алкалоидното му съдържание в условия на стрес чрез използване на класически и in vitro техники (договор КП-06-М26/4, 01.12.2018) (линк). Ръководител: гл. ас. д-р Ива Дойчева.
 
2018-2020 г.: Проучване на фаунистичното разнообразие, оценка на състоянието и екосистемните услуги в различни типове моделни екосистеми в Сърнена Средна гора. Ръководител: гл. ас. д-р Теодора Теофилова.
 
2017-2020: Експанзия на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България – опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми. Участник от ИБЕИ: проф. д-р Даниела Пиларска.
 
2017-2020: Филогеографски пътища и бариери между Балканите, Карпатите и Мала Азия: комбинирано еволюционно-екологично изследване върху моделна група насекоми (Insecta: Orthoptera: Barbitistini). Ръководител: доц. д-р Драган Чобанов
 
2017-2020: Биоразнообразие на семействата Eulophidae и Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) в планински местообитания. Баркодинг и разграничаване на морфологично близки видове . Ръководител: гл. ас. д-р Ивайло Тодоров

2017-2020: Метаболитен профил и генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа за фитотерапията и потенциал за фармацията. Партньори: Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН Лесотехнически университет. Ръководител: гл. ас. д-р Ина Анева

2017-2020: Биоцидна активност на екстракти от Български растения- скрининг и защита на насаждения от картофи. Партньор: Институт по декоративни растения. Ръководител: доц. д-р Милена Николова
 
2016–2020: Флора на Република България, т. 12: Биологично разнообразие в сем. Asteraceae, подсем. Carduoideae и Cichorioideae (ДН01/7). Ръководител: проф. д-р Светлана Банчева
 
2016-2020: Разработване на алтернативни методи за борба срещу фасциолоза, паразитоза с важно стопанско значение в Република България (Н01/80). Ръководител: доц. д-р Катя Георгиева
 
2016-2020: Интегриране на молекулярни и генетични подходи при изследване биоразнообразието на медоносната пчела (Apis mellifera L.: Hymenoptera: Apidae) и диагностика на икономически значими заболявания по пчелите и пилото в Р България (Н-16-ПХРИ-030). Ръководител: доц. д-р Петър Христов
 
2016-2019 г.: Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане (ДН10/1/13.12.2016). Участник от ИБЕИ: доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова.
 
2016-2019: Климатични промени и състав на растителността в Централния и Източния Паратетис през Миоцена. ФНИ, Българо-словашко сътрудничество (ДНТС – Словакия 01/13. Ръководител: чл.-кор. дбн Димитър Иванов
 
2016-2018: Роля на Амарилисовите алкалоиди  във взаимоотношенията ендофит-гостоприемник (ДН 01/13). Ръководител: проф. д-р Страхил Берков
 
2016-2018: Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации (ДН 01/6). Ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев
 
2015-2017: Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация. Ръководител: доц. Петър Петров (И-т по етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН). Участници от ИБЕИ: доц. Д. Димитрова, Л. Хайдутов, Н. Велев, Х. Педашенко.
 
2015-2018: Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплексилигандни взаимодействия (Т02/14). Базова организация: Институт по минералогия и кристалография - БАН. Участници от ИБЕИ: доц. д-р Г. Радославов, доц. д-р П. Христов, гл. ас. д-р Д. Теофанова.
 
2014-2018: Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и Glaucum (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения (линк). Партньор - Институт по физиология на растенията и генетика, БАН. Ръководител: доц. д-р М. Станилова.
 
2014-2017: Нематоди от сем. Longidoridae и сем. Trichodoridae от земеделски култури с различни системи на управление в Китай и България (Tempus Project No. ДНТС/Китай/3). Ръководител: проф. д-р В. Пенева.
 
2013-2017 г.: Влияние на стреса върху метаболити с хранителнa стойност и протекторна функция при индийски и български генотипове соя, получени чрез биотехнологични и генетични методи. Проект по двустранно сътрудничество с Индия (НТС05-12). Ръководител: доц. Г. Костуркова (ИФРГ-БАН). Участници от ИБЕИ: доц. д-р Г. Ангелов и доц. д-р М. Николова.
 
2012-2016 г.: Национално съфинансиране по проекта COCONET - Мрежи от морски защитени зони (от крайбрежието до морските дълбини) в съчетание с морския ветрови енергиен потенциал (FP7-PEOPLE-2009-IOF, ДНС7РП01/14 от 12.12.2012). Ръководител: гл. ас. д-р В. Карамфилов. Партньор: Институт по океанология - БАН.
 
2012-2015 г.: Национално съфинансиране на проекта PERSEUS - Стратегически изследвания на морската среда в южните европейски морета (FP7 SEC-2010.3.1-1 phase II, ДНС7РП01/13 от 12.12.2012). Ръководител: проф. д-р Г. Даскалов. Партньор: Институт по океанология - БАН.
 
2012-2014: Закономерности в пространственото разпространение на местообитания, растителни съобщества и растителни видове в Южна България във връзка с екологични и биоклиматични градиенти (ДМУ 03/115 от 13.12.2011). Интернет-страница на проекта. Ръководител: гл. ас. д-р Д. Сопотлиева.
 
2011-2015: Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони (Тематичен конкурс "Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области", ДТК 01-105 / 05.01.2010). Ръководител: доц. д-р Н. Динев (И-т "Пушкаров"). Партньори: Институт по физиология на растенията - БАН, (София)  Аграрен университет (Пловдив), СУ "Св. Климент Охридски", ALTERRA, (Holand), IMIDRA, (Spain), Universidad Autonoma de Barcelona, (Spain), IETU Katowice, (Poland). Ръководител на работен пакет за ИБЕИ: проф. д-р С. Чанкова (код 160201, 160206).
 
2011-2014: Комплексна морфометрична, физиологичнa, биохимична и молекулярна оценка на сухоустойчивостта при български генотипове фасул (Phaseolus vulgaris L.). (ДДВУ 02/87 от 02.12.2010 г.). Програма "Стимулиране на висшите училища". Партньор: Аграрен университет, Пловдив. Ръководител: проф. д.с.н Д. Светлева. Координатор за ИБЕИ: проф. д-р С. Чанкова.
 
2012-2014: Оценка на ДНК защитния потенциал на биологично активни природни съединения спрямо ДНК увреждащи фактори. ФНИ, Българо-словашко сътрудничество (ДНТС – Словакия/ 01/1). Партньор: Komenius University, Словакия. Ръководител: проф. д-р С. Чанкова.
 
2012-2014: Интегрирани биологични системи за получаване на изохинолинови алкалоиди от представители на род Fumaria и техни модифицирани чрез микробна трансформация производни (МУ 03/67). Ръководител: д-р И. Иванов (Институт по микробиология, БАН). Ръководител на работна група от ИБЕИ: ас. И. Анева.
 
2011-2013: Растителност и динамика на климата в Източния и Централния Паратетис през средния и късния миоцен. ФНИ, Българо-словашко сътрудничество (ДНТС –Словакия/ 01-7). Ръководител: проф. дбн Д. Иванов.
 
2010-2013: Използване на генетичния полиморфизъм на млечните протеини при селекцията и развъждането на млечните породи говеда в Република България (ДМУ 02-23/28.12.2008). Партньори: Катедра Биохимия (СУ), Опитна станция по животновъдство и земеделие (Смолян), НДНИВМИ. Ръководител: гл. ас. д-р П. Христов (код 170223).
 
2010-2014: Нови високоефективни и безвредни противотуморни и противовирусни нискомолекулни и полимерни аминофосфонати (ДТК 02/34). Ръководител: доц. д-р И. Крайчева (ИП - БАН). Координатор за ИБЕИ: доц. д-р М. Топашка (код 151209).
 
2011-2013: Природно-огнищни инфекции при гризачи със значение за човешката патология – еколого-епидемиологични проучвания и географско разпространение в България (ДВУ 10-216/ 2010). Партньори: Пловдивски университет, НЦЗПБ, Министерство на здравеопазването, дирекция "Надзор на заразните болести”" Медицински университет "Аристотел", Солун, Гърция. Ръководител: д-р Х. Димитров (ПУ „П. Хилендарски”). Координатор за ИБЕИ: доц. д-р Ц. Часовникарова.
 
2009-2013: Филогенетични ултраструктурни маркери за паразитни червеи (ДО 02-271). Ръководител: гл. ас. д-р П. Николов (код 160271).
 
2009-2013: Оценка на влиянието на ски пистите в Национален парк Пирин върху биоразнообразието на моделни групи организми (Д0 02-270). Ръководител: гл.ас. д-р С. Николов (код 160270).
 
2009-2013: Комплексно проучване на високопланински защитени, ендемични и редки лечебни растения от Българската флора – опазване и рационално използване (ДТК 02/38). Ръководител: доц. д-р А. Виткова (код 11040).
 
2009-2013: Влияние на трафика по автомагистрала "Тракия" в участъка между Пазарджик и Пловдив върху биологичното разнообразие (ДО 02-303). Ръководител: гл. ас. д-р Н. Камбурова-Иванова (код 160303).
 
2008-2013: Ориентация, навигация и наследствена миграционна програма на пойни птици далечни мигранти (ДО/02-277). Ръководител: гл. ас. д-р М. Илиева (код 150277).
 
2010-2012: Използване на микросателитни маркери за изучаване и опазване на застрашени видове растения в България (ДМУ 02/6). Ръководител: доц. д-р Р. Начева.
 
2010-2012: Биоразнообразие на серпентинитните хабитати в България – екологични особености, флора, растителност и ресурсна оценка. Финансиране: ФНИ (ДТК 02/39 от 17.12.2009). Ръководител: доц. д-р Д. Павлова (БФ, СУ). Координатор за ИБЕИ:  доц. д-р А. Ганева.
 
2009-2012: CEBDER - Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания (ДО  02-15). Партньори: ИО-БАН, НПНМ – БАН, Тракийски университет – Стара Загора, СУ, Аграрен университет – Пловдив. Ръководител: проф. д.б.н. Б. Георгиев.
 
2009-2012: Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България (ДO 02-191). Ръководител: доц. Р. Томов (ЛТУ). Ръководител работна група ИБЕИ-БАН: проф. д-р Д. Пиларска.
 
2009-2012: Биоразнообразие и биология на ентомопатогени на стопанско значими видове горски насекомни вредители в България (ДO-02-251). Партньори: ИГ-БАН, ЛТУ, БФ-СУ. Ръководител: проф. д-р Д. Пиларска.
 
2009-2012: Въздействие на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper върху популацията на гъботворката Lymantria dispar (Linnaeus) и биологичното разнообразие на ентомофауната в дъбовите гори на България (ДО-02-282). Партньор: ИГ-БАН. Ръководител: проф. Г. Георгиев (ИГ-БАН). Ръководител работна група ИБЕИ: проф. д-р Д. Пиларска.
 
2009-2012: Черноморските попчета (Gobiidae) – биологичен ресурс с недооценено експлоатационно и консервационно значение (ДО 02-201). Партньори: НПМ, ИРР – Варна. Ръководител: доц. д-р М. Василев.
 
2009-2012: Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България (интернет-страница на проекта). Финансиране: ФНИ (ТК 2008, ДО 02-283). Ръководител: доц. д-р И. Пандурски.
 
2009-2012: Нова интегрирана геномна биомаркерна тест система при моделни безгръбначни и гръбначни животни за оценка на състоянието на околната среда (ДО-02-259). Ръководител: проф. д-р С. Грозева.
 
2009-2012: Екологичен статус на екосистемите по българското черноморско крайбрежие и връзката му със структурата и състоянието на съобщества на макроводорасли и морски треви (род Cystoseira и род Zostera) (ДО 02-218/2008). Партньор: ИМБ – БАН. Ръководител: доц. д-р Г. Хибаум.
 
2009-2012: Вътревидово разнообразие, биологично-активни вещества за фармацефтичната промишленост, ресурси, подбор на перспективни местообитания, култивиране и устойчиво ползване на бабини зъби (Tribulis terrestris) (ДО 02-246). Ръководител: доц. д-р Л. Евстатиева.
 
2009-2012: Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора (ДО 02-194/2008). Ръководител: доц. д-р А. Петрова.
 
2009-2012: Биологично разнообразие на водните eкосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав и оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени (ДО 02-352/2008). Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов.
 
2009-2012: Биологични подходи за борба със сивия царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis Gyllеnhal, 1834 (Coleoptera:Curculionidae) (ДО-02-335). Партньори: АУ, Пловдив, Rothamsted Research, Harpenden, UK, Институт по растителна защита, Унгарска АН. Ръководител: доц. Т. Тошова.
 
2009-2012: Антарктически водорасли - моделна система за устойчивост към оксидативен стрес (ДО О2-317). Ръководител: доц. д-р И. Пунева (ИФР – БАН). Ръководител на работен пакет за ИБЕИ: проф. д-р С. Чанкова.
 
2009-2012: Разработка и оптимизиране на феромонни и флорални примамки и тяхното използване за изучаване на екологията и биоразнообразието на насекоми (ДО 02-244). Партньори: АУ Пловдив; ИПЗЖ Троян, ИЗ Кюстендил, Институт за растителна защита, Унгарска АН, Университет Мустафа Кемал, Турция. Ръководител: проф. д.б.н. М. Събчев.
 
2009-2011: Уеднаквяване на подходите за зоомониторинг във високопланинските екосистеми в България и Словакия с използване на съобщества от мониторни видове дребни гризачи (БГ-Ск-212/2008). Ръководител: гл.ас. д-р К. Димитров.
 
2009-2011: Сравнително биологическо и мониторингово изследване на пингвините папуа с цел съхранението им като биоресурс (ТК-Б-1615/06). Ръководител: проф. д-р Р. Мечева.
 
2009-2011: Оценка на антимутагенния потенциал на природни съединения с оглед защитата на генома от ДНК-увреждащи фактори от околната среда (ANTIGENOTOX)(БГ-СК – 206). Ръководител: проф. д-р С. Чанкова.
 
2009-2011: Биологична оценка на последствията от уранодобива в района на находище Сенокос: модел за биологичен мониторинг на територии, повлияни от уранодобив. (ДВУ 01/0163). Ръководител: доц. д-р В. Богоев (БФ, СУ). Координатор за ИБЕИ: гл.ас. д-р К. Димитров.
 
2008-2012: Монографска поредица "Гъбите в България" . Таксономия, разпространение и стопанско значение на церкоспороидни гъби (Anamorphic fungi), торбести гъби (разред Diaporthales), ръжди (разред Microbotryales) и лихенизирани гъби (сем. Physciaceae) (ТК1 ДО 02-181). Ръководител: проф. д-р Ц. Денчев.
 
2008-2011: Устойчиво развитие на селското стопанство в Югоизточна Европа: оценка на риска от нематоди вирусоносители (сем. Longidoridae) в Словения и България. (ДО 02-101). Институт-партньор: Земеделски институт на Словения, Любляна. Ръководител: проф. д-р В. Пенева.