Skip to Content

ОП Червена книга 2015

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Чл. 14, ал. 3 от ЗОП с предмет "Отпечатване на "Червена книга на Република България: Том I Растения и гъби, Том II Животни, Том III Природни местообитания" на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език".
 
Срок за подаване на офертите: 04.03.2015 г. до 17.00 ч.
 
 
 
Решение за пубикуване (No. 1-ОП-ЧК / 14.01.2015 г.)
 
Приложения (образци на документи)
 
Решение за промяна (No. 4-ОП-4К / 27.01.2015 г.)
 
 
Разяснение No.1 (Изх. No. 3-ОП-ЧК / 20.01.2015 г.)
 
Разяснение No. 2 (Изх. No. 5-ОП-ЧК / 09.02.2015 г.)
 
Протокол No. 1 (17.03.2015 г.)
 
 
Протокол No. 2 (20.04.2015 г.)
 
Протокол No. 3 (27.04.2015 г.)
 
 
Договор (Изх. No. 13-ФС-0133/08.06.2015)
 
На основание влязло в сила Решение за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oтпечатване на „Червена книга на Република България: Том І Растения и гъби, Том ІІ Животни, Том ІІІ Природни местообитания”, на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език”, внесените от участниците БУЛВЕСТ ПРИНТ АД и ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЕАД гаранции са освободени на 15.05.2015 г.
 
 
На 28.07.2015 г. на основание изпълнен Договор 13-ФC-01-33 / 08.06.2015 г.  за "Oтпечатване на Червена книга на Република България: Том І Растения и гъби, Том ІІ Животни, Том ІІІ Природни местообитания, на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език", е извършено окончателно плащане в размер на 109 390 лв. без ДДС, фактура № 0000000414 от 03.07.2015 г.
 

Адрес: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, ет. 4, стая 407 (канцелария)