Skip to Content

Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Завеждащ-отдел: доц. д-р Десислава Сопотлиева

Секция “Флора и растителност”
Завеждащ-секция: доц. д-р Стоян Стоянов

ИГ „Флора и флорогенеза”
доц. д-р Владимир Владимиров (ръководител на ИГ)
проф. д-р Светлана Банчева
доц. д-р Анна Ганева
доц. д-р Райна Начева
доц. д-р Елина Янкова-Цветкова
доц. д-р Стоян Стоянов
гл. ас. д-р Даниела Иванова
биолог Валери Георгиев
биолог Галин Господинов
ас. Анета Ламбевска-Христова
агроном Борянка Трайкова
докторант Стоян Николов
биолог Розалия Николова
агроном Татяна Стефанова
техник Зоя Митринска
техник Надежда Христова

ИГ „Растителност и местообитания”
доц. д-р Десислава Сопотлиева (ръководител на ИГ)
проф. д-р Ива Апостолова
доц. д-р Кирил Василев
доц. д-р Николай Велев
гл. ас. д-р Магдалена Вълчева
биолог д-р Цветелина Терзийска
докторант Момчил Назъров
докторант Белослава Генова

Секция "Палеоботаника и поленов анализ"
Завеждащ-секция: доц. д-р Владимир Бозуков

чл.-кор. д.б.н. Димитър Иванов
доц. д-р Детелина Белкинова
гл. ас. д-р Мила Андонова-Кацарски
биолог Йоанна Катрева
техник Цветан Цветанов

Секция "Приложна ботаника"
Завеждащ-секция: проф. д-р Марина Станилова

ИГ "Ресурсна оценка и мониторинг на редки лечебни и ароматни растения"
доц. д-р Ина Анева (ръководител на ИГ)
доц. д-р Иванка Семерджиева
гл. ас. д-р Малина Делчева
гл. ас. д-р Боряна Сиджимова
доц. д-р Антонина Виткова (извънщатен)
докторант Деница Кънчева

ИГ "Растителни биотехнологии и ex situ опазване на редки, лечебни и ароматни растения"
проф. д-р Марина Станилова (ръководител на ИГ)
гл. ас. д-р Ива Дойчева
гл. ас. д-р Ася Кожухарова
биолог Ина Иванова
биолог Надежда Михалева
работник Валентина Ямелиева
работник Силвия Гошева

ИГ "Хемоекология и природни продукти"
проф. д-р Страхил Берков (ръководител на ИГ)
доц. д-р Милена Николова
биолог Борислав Георгиев
химик Марина Димитрова
докторант Румен Денев
докторант Габриела Хайст

ИГ "Растително разнообразие и местно развитие"
доц. д-р Десислава Димитрова (ръководител на ИГ)
доц. д-р Владимир Вълчев (извънщатен)
доц. д-р Теодора Иванова
биолог Чавдар Гусев
биолог Соня Цонева-Нейкова
техник Юлия Босева

Секция "Микология"
Завеждащ-секция: доц. д-р Теодор Ц. Денчев

ИГ "Таксономия и филогения на гъбите"
доц. д-р Теодор Ц. Денчев (ръководител на ИГ)
проф. д-р Цветомир М. Денчев
гл. ас. д-р Веселин Шиваров
техник Младенка Атанасова

ИГ "Екология и опазване на гъбите"
доц. д-р Борис Асьов (ръководител на ИГ)
доц. д-р Димитър Стойков