Skip to Content

Хербариум SOM

Хербариум на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките (SOM)

Обща информация

Хербариумът на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) е най-големият и най-представителен източник на информация за растителното разнообразие на България, както и един от най-значимите центрове с информация за изучаването на флората на Балканите.

Регистриран е в Index Herbariorum като международно признат хербариум с акроним SOM. Понастоящем хербариумът притежава повече от 175 000 образци от всички растителни таксономични групи (без водорасли) – мъхове, хвощови, папратовидни, голосеменни и покритосеменни растения. Началото на хербарната колекция е поставено през 1919 г. от акад. Иван Буреш под формата на Хербариум на Природонаучния музей на Царските природонаучни институти. Тя е създадена като сбор от хербарните сбирки на именити български и чуждестранни ботаници: А. Дреновски, А. Явашев, А. Тошев, Б. Давидов, Б. Ахтаров, В. Стрибрни, И. Ковачев, И. Мрквичка, И. Нейчев, И. Урумов, Й. Веленовски и др.

Какво представлява хербарният образец?

Хербарният образец представлява изсушено чрез пресиране растение, закрепено (зашито/залепено) върху лист картон с прикрепен в долния десен ъгъл етикет, индикиращ наименованието на вида, находището, датата и лицето, събрало и определило растението. Всеки хербарен образец притежава уникален референтен номер.

Типусни образци

Хербариумът на ИБЕИ притежава повече от 450 типусни образци – оригиналните хербарни материали, върху които се базира всеки описан нов за науката вид. Те представляват „паспорта“ на всеки новоописан вид.

Значение

Хербарните колекции са безценно национално богатство с първостепенно значение в следните области:

 1. Научни изследвания
 • Колекциите стоят в основата на всички таксономични и флористични проучвания на България, а също и на други европейски страни, от които има депозирани материали. Поради това развитието на таксономията и систематиката на растенията е невъзможно без този фонд.
 • Хербариумът е основата за разработването на авторитетната монографска поредица „Флора на Република България” (11 тома публикувани досега), свързана с инвентаризацията на националния растителен генофонд.
 • Колекциите са най-достоверният източник на данни за разпространението на таксоните в пространството и времето, тяхната екология и биология, размера и структурата на популациите. Огромното предимство пред литературните данни се изразява в това, че таксономичната принадлежност на даден организъм може винаги да бъде точно и надеждно установена.
 • Съгласно възприетата международна практика в колекциите се съхраняват ваучерните образци на проведените в ИБЕИ-БАН и партньорските научни институти изследвания в областта на цитотаксономията, фитохимията, хемотаксономията и др. Тези специализирани сбирки дават възможност за таксономична ревизия на образците при необходимост и прецизиране на научните данни и резултати.
 • Колекциите се използват като референт (сравнителен материал) за установяване на таксономичната принадлежност на всички растения и гъби в страната, обект на проучване.
 • Колекциите са основа за международно научно партньорство и участие в мащабни проекти и международни инициативи, напр. Euro+Med PlantBase, BioCASE (финансирани от Рамковите програми на ЕС), Global Biodiversity Information Facility, Important Plant Areas и др. Много важна роля имат колекциите и в международния обмен на метериали, изразяваща се в предоставянето на образци при поискване от учени и хербариуми от цял свят за провеждане на научни изследвания.
 1. Научно-приложни и приложни изследвания и дейности
 • Колекциите са първостепенен източник на информация за всички проекти с национална значимост, възложени от съответните министерства и свързани с растителното, гъбното и хабитатното разнообразие в страната, например: Разработване на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000, Национална програма за мониторинг на биоразнообразието в страната, Оценка на чуждите и инвазивните видове в българската флора и микота и др.
 • Особено важно е значението на колекциите за опазването на растителното и гъбното богатство на страната, тъй като те предоставят най-точните и надеждни данни, например при съставянето на Червените списъци и Червената книга на растенията и гъбите, разработването на нормативни документи, свързани с опазването на растителното и гъбното разнообразие в страната, разработването и реализирането на планове за действие за критично застрашени видове, управлението на защитените територии и др.
 • Колекциите предоставят данни с изключителна тежест (таксономична принадлежност, разпространение, размер на популациите, фенология, екологични предпочитания) за множество икономически важни диворастящи видове. Тези данни се използват за изготвянето на планове за устойчиво използване на растителните ресурси и определянето, например, на годишните квоти за отделните видове.
 • Наличният фонд има важна роля в партньорството и обслужването на неправителствени организации, частни фирми, занимаващи се с отглеждане, събиране, преработване и износ на, билки и горски плодове, при изготвянето на експертизи (идентифициране на дроги, нелегална търговия със застрашени видове) за МВР и правораздаващите органи и др.
 1. Обучение и квалификация

Наличните колекции имат съществена роля при обучението на студенти от висшите учебни заведения, партниращи с ИБЕИ, а също и при повишаването на квалификацията и придобиването на научни степени и звания. Те са първостепенен източник на информация за всички (включително чуждестранни) дипломни работи, монографски разработки, докторантски и докторски дисертации, имащи за обект на изследване видове от българската и балканската флори.

Достъп до хербарните колекции

Посещение на хербариума

Хербариумът е отворен за посещения след предварителна уговорка. Ако искате да посетите хербариума, моля, изпратете чрез електронната поща заявка за Вашето посещение поне 2 седмици по-рано. Съобщението е необходимо да съдържа следната информация:

Тема на съобщението: Моля, темата на съобщението да бъде „Посещение на хербариума в периода ……“. Моля, имайте предвид, че хербариумът е затворен в почивните дни и по време на националните празници.

Таксономична група: Моля, отбележете всички семейства и родове растения, които искате да изследвате.

Дата на посещение: Моля, отбележете точния период, в който желаете да посетите хербариума, като изпратите съобщението поне 2 седмици по-рано.

Информация за посетителя: Моля, напишете своето име и фамилия и адреса на институцията, в която работите.

Потвърждаване: Ако сте студент, моля, поискайте от Вашия научен ръководител да потвърди необходимостта от Вашето изследване в хербариума.

Моля, изпратете тази информация на следните адреси:

herbarium.som@gmail.com, sbancheva@yahoo.com

Заявка за предоставяне на заем на хербарни образци*

Моля, изпратете заявка на следните адреси:

herbarium.som@gmail.com, sbancheva@yahoo.com

*Необходимо е да имате предвид, че поради финансови затруднения изпращането на материали на заем по пощата към настоящия момент е силно ограничено.

Адрес

Хербариум на ИБЕИ-БАН (SOM)

Отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“,

Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23

1113 София

Bulgaria

Email: herbarium.som@gmail.com, sbancheva@yahoo.com