Skip to Content

Колекция фосилни бозайници

 
Колекцията от фосилни бозайници на ИБЕИ-БАН е резултат от интензивни  палеонтологични и археологични  изследвания в България, започнали през 80-те години на миналия век. Понастоящем колекцията  наброява над 50,000 определяеми кости от дребни бозайници (разреди Eulipotyphla, Chiroptera, Lagomorpha и Rodentia). Материалите покриват периода на последните 4 милиона години - плиоцен и кватернер. Тук се пазят материали от световно известни палеонтологични и арехеологични находища, такива като Дорково, Муселиево, Темната дупка, пещерата Козарника и др.

Сред материалите са депозирани холотипи на нови видове и подвидове. Материалите в колекцията са били основа на изследвания върху еволюцията на филогенетични линии и представляват важни репери за биостратиграфията на плиоцен-кватернерни седименти. В последните години част от материалите са обект на молекулярни палеогенетични изследвания. Предстои дигитализация на колекцията и включването на материалите в дигитална и виртуално достъпна база данни.

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 2)
бул. "Цар Освободител" №1
1000, София

Куратор:
проф. д-р Васил Попов

Е-поща: vasilvpopov@gmail.com