Skip to Content

Ex situ колекция от живи растения

 
Създаването на колекцията от живи растения започва с обособяването на Института по ботаника при БАН през 1948 г. и непрекъснато се обогатява с годините. Състои се от оранжерия с полезна площ 200 кв.м, построена срещу сградата на института в София, и открити опитни площи. В началото колекцията на открито се намира в близост до с. Горни Лозен, но поради административни затруднения поддържането й там става невъзможно и след 2000 г. част от образците, представящи възможно най-много видове, е пренесена в непосредствена близост до оранжерията на института. Благодарение на няколко проекта, колекцията е разширена и обогатена и в момента заема 1300 кв.м.
 
Колекцията е създадена с научно-изследователска и образователна цел, както и за съхранение на генетичен материал от растителните видове от българската флора. Капацитетът на оранжерията е няколко хиляди тревни растения, като броя на видовете и на образците от тях варира в зависимост от разработваните текущи проекти. Ex situ колекцията на открито включва различни тематични под-колекции: над 100 вида лечебни и етеричномаслени растения, малък алпинеум, колекция от блатно кокиче, представителна за всички български популации на вида, колекция от няколко десетки вида растения с консервационно значение: редки, застрашени, ендемични, лечебни и др., предимно от българската флора. Растителното разнообразие е представено от няколко стотин вида растения, а общият брой на образците е над 100,000, като преобладават тревните, а храстовите и дървесните са по-малко.
 
Достъпът до колекцията е съобразно научно-изследователската и образователната й цел. Достъпът на учени, в т.ч. и чуждестранни, както и на студенти и ученици, се осъществява след съгласуване с куратора и/или ръководството на ИБЕИ, при придружаване на посетителите от ръководителя на съответния проект.
 
Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 3)
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
1113, София

Kуратор:
доц. д-р Марина Станилова

E-mail: marina.stanilova@gmail.com
Тел. +359 2 9792198 (служебен); +359 887559454 (мобилен)