Skip to Content

Колекция Водни безгръбначни

Колекцията по водни безгръбначни на ИБЕИ-БАН обединява колекциите от малочетинести червеи (Oligochaeta) и водни насекоми от разредите Ephemeroptera, Plecoptera, Diptera (сем. Chironomidae) и Heteroptera. Териториално колекциите са разположени в две сгради на ИБЕИ-БАН, База 1 (Oligochaeta) и База 2 (водни насекоми). Първите сбирки в колекцията от олигохети датира от началото на 70-те години на миналия век. Колекцията включва около 130 вида, представени с над  80,000 екземпляра, съхранявани в спирт. Сред тях няма типови материали.
 
Колекцията от представители на разред Ephemeroptera e създадена през 70-те години на миналия век от проф. дбн Борис Русев, първоначално като родова сбирка на еднодневки от България, а по-късно допълвана и с представители на разреда и от други европейски страни. След 1990 г. научната колекция е реорганизирана във видова и понастоящем обхваща приблизително 90 вида, вкл. и такива от Червената Книга на РБългария. За някои от тях се съхраняват и материали в имагинален стадий. Колекцията от Ephemeroptera се съхранява в спирт, наброява над 100 000 екземпляра, от които има и 2 типусни. Колекцията от Plecoptera е представена от над 20,000 екземпляра, от 45 вида, с 2 типусни екземпляра.
 
Колекцията от трайни мискроскопски препарати, представящи външната морфология на ларви от сем. Chironomidae e създадена през 2017 г. Към момента тя е съставена от представители, намерени в българския участък на р. Дунав и ез. Сребърна. Съдържа над 700 екземпляра, от 50 таксона (родове и видове), няма типусни образци.
 
Колекцията от водни представители на Heteroptera e създадена през 2017 г. и включва насекоми, събрани в периода 2005-2017г. от водоеми в България. В колекцията са включени освен материали, съхранени в спирт, и оцветени трайни микроскопски препарати за цитогенетичен анализ, изготвени от гонади на водни хетероптери. Колекцията включва 39 вида хетероптери, с над 10 000 екз., сред които няма типусни образци.
 
Достъпът до колекцията се осъществява чрез контакт с куратора.
 
Адрес на колекциите:

(1) Oligochaeta
ИБЕИ-БАН (База 1)
ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София

(2) Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Diptera (Chironomidae)
ИБЕИ-БАН (База 2)
бул. "Цар Освободител" №1
1000, София

Куратор на колекцията по водни безгръбначни:
 

Помощник-куратори: