Skip to Content

Палинологична колекция

Еталонната палинологична колекция на ИБЕИ-БАН е създадена около 1960 г. Включва 7,270 микроскопски препарата с полен от 2,811 вида на 232 съвременни растителни семейства. Колекцията е съставена от поленови препарати на растения от естествената флора на България, но включва и поленови препарати от тропични и субтропични растения.
 
Поленовите зърна притежават специфична морфология, която позволява с помощта на поленовия анализ да се идентифицират продуциралите ги растения. Едно от приложенията на поленовия анализ е при реконструкция на историята на растителността през неозойската ера и оценката на въздействието на климатичния и антропогенния фактор върху еволюцията на флорите. Колекцията се използва и като източник на справочна информация при определянето на полена в повърхностни проби и поленови уловители, във въздуха (аеропалинология) или в пчелен мед (мелисопалинология).
 
Достъпът до колкцията е свободен, след предварително уговорен с куратора на колекцията час за посещение.

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 3)
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
1113, София

Куратор:
чл.-кор. дбн Димитър Иванов